REGULAMIN


 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://print-partner.eu prowadzony jest przez firmę Print-Partner Fryczkowski Sp. j. z siedzibą w Radomiu, przy ul. 11 Listopada 85, 26 – 600 Radom, telefon: +48 48 363 09 74, e-mail: info@print-partner.eu, NIP: 7962855085, REGON: 141605188, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową https://print-partner.eu

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://print-partner.eu 

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

c) Sprzedawca – Print-Partner Fryczkowski Sp. j. z siedzibą w Radomiu, przy ul. 11 Listopada 85, 26 – 600 Radom, telefon: +48 48 363 09 74, e-mail: info@print-partner.eu, NIP: 7962855085, REGON: 141605188, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, 

e) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

f) Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację, 

j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

k) Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

l) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

m) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

n) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka, 

o) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

p) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

q) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

r) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8,

s) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6 i §7,

t) Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej, 

d) prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@print-partner.eu.

6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży: części oraz podzespołów do maszyn introligatorskich, nowoczesnych i innowacyjnych maszyn, przeznaczonych przede wszystkim do usług introligatorskich.

8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://print-partner.eu, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu. 

c) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej.

4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, konieczne jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, konieczne jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, niezbędne jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.

9. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży pod nr tel. +48 48 363 09 74 lub wysyłając e-maila na adres: info@print-partner.eu.

13. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 30 dni roboczych.

14. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

15. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§3. PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy (w tym pakowania), które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty (inne metody i sposoby płatności mogą być wskazane w trakcie składania Zamówienia):

a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy - mBank S.A.: 22 1140 2017 0000 4502 0887 5025,

b) płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% całkowitej kwoty Zamówienia na jednym z poniżej wskazanych kont bankowych Sprzedawcy:

mBank S.A.: 22 1140 2017 0000 4502 0887 5025

7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% całkowitej kwoty Zamówienia.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.


§4. DOSTAWA

 

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską – DPD (w przypadku paczki), firmę spedycyjną DHL (w przypadku palet),

b) dostawa do Paczkomatu,

c) odbiór w punkcie (DHL, Żabka, Inmedio, Shell, Relay, 1minute, Biedronka, Kaufland, ABC).

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki oraz formy płatności i przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):

a) w przypadku paczki (paczki dostarczane są przez firmę kurierską DPD) – 18 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem Blue Media) lub 23 zł (przesyłka za pobraniem),

b) w przypadku paczki (paczki dostarczane do  Paczkomatu) – 8,99 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem Blue Media)

c) w przypadku odbioru w punkcie – 18 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem Blue Media)

d) w przypadku palet (palety dostarczane są przez firmę spedycyjną DHL) – 106 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem Blue Media) lub 111 zł (przesyłka za pobraniem).

6. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku:

a)  paczki dostarczanej przez firmę kurierską DPD - wynosi 1 dzień roboczy, 

b) przesyłki realizowanej za pomocą palet – do 2 dni roboczych,

c) dostawy do  Paczkomatu - do 2 dni roboczych,

d) odbioru w punkcie -  do 2 dni roboczych.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 

1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera. Kurier ma obowiązek spisać protokół szkody, w przypadku odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta DPD lub Biura Obsługi Klienta DHL.

3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.

4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji pod numerem 48 389 99 15.

5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres info@print-partner.eu.

6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.

7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera DPD lub DHL, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.

8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: 

PRINT PARTNER Fryczkowski Sp. j.
ul. 11 Listopada 85
26-600 Radom

9. Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.


§6. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

 

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny w formacie pliku tekstowego - Załącznik nr 2. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: http://print-partner.eu lub przesłanie wypełnionego formularza z Załącznika nr 2, do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@print-partner.eu.

3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: 

PRINT PARTNER Fryczkowski Sp. j.
ul. 11 Listopada 85
26-600 Radom

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.


§7. GWARANCJA

 

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.

2. Gwarancja jest udzielana na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).

3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.

4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).

5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność.

6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.

7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.

8. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod adresem: http://print-partner.eu lub wysłać na adres e-mail: info@print-partner.eu wypełniony protokół reklamacyjny (Załącznik nr 2) wraz z kartą gwarancyjną i Dowodem zakupu.

9. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 
§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni:

a) w przypadku kupna jednego produktu -  od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu;

b) w przypadku zakupu wielu Produktów, które są dostarczane osobno - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów;

c) w przypadku zakupu Produktów, które są dostarczane partiami lub w częściach - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

d) w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszego z Produktów.”

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, 

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej 

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego (PRINT PARTNER Fryczkowski Sp. j., ul. 11 Listopada 85, 26-600 miejscowość Radom, poczta Radom, tel. +48 48 363 09 74, email: info@print-partner.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, rozmowa telefoniczna). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.”

4. Kupujący, odstępując od umowy zawartej na odległość, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Produkty zwracane przy odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: PRINT PARTNER Fryczkowski Sp. j., ul. 11 Listopada 85, 26-600 Radom. Uprzejmie prosimy, o dołączenie do zwracanego Produktu Dowodu zakupy lub jego kopii.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Kupujący poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty wysyłki Produktu przez kuriera). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 400 złotych.

6. a) Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący może skorzystać z Produktu zakupionego na odległość, tylko w taki sposób w jaki można to zrobić w sklepie stacjonarnym, nie może natomiast takiego Produktu używać. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

b) W przypadku wyrządzenia szkody, polegającej na zmniejszeniu wartości Produktu, będącej wynikiem działania, o którym mowa w lit. a Sprzedawca wystawi notę obciążającą na Kupującego, co będzie skutkowało pomniejszeniem wartości zwrotu płatności o wartość szkody.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu  odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego dodatkowymi kosztami. W przypadku zwrotu środków za płatność dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. W przypadku odstąpienia od umowy i wysłania Produktu na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem Sprzedawca obciąży Kupującego poniesionymi kosztami przesyłki.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.


§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej.

2.W przypadku uwag, wątpliwości i/lub chęci zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do Inspektora Ochrony Danych Print-Partner Fryczkowski Sp. j. pod adresem e-mail rodo@print-partner.eu


§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://print-partner.eu są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://print-partner.eu w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego https://print-partner.eu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej, 

b) działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,

c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,

d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urz��dzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego https://print-partner.eu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług, 

e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego https://print-partner.eu przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, 

f) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

g) za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

5. Regulamin z dnia 13.12.2020 roku.

 
© SolEx B2B